Gegevensbescherming

De Duitse versie op de website is wettelijk gezaghebbend. Deze Nederlandse versie is alleen bedoeld voor vertaaldoeleinden en is alleen informatief bedoeld.

Gebruikte termen

„Persoonsgegevens“ is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of één of meer bijzondere kenmerken, die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

„Verwerking“ is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens. De term is verstrekkend en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

„Verwerkingsverantwoordelijke“ is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 AVG zullen wij u informeren over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrond niet wordt vermeld in de verklaring inzake gegevensbescherming, is het volgende van toepassing: de wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 par. 1 letter a en art. 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is art. 6 par. 1 letter b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is art. 6, par. 1, letter c AVG en de rechtsgrondslag voor de verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is art. 6, par. 1, letter f AVG. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient art. 6, par. 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

Evaluatie van de toegangen via Matomo

Dit aanbod maakt gebruik van Matomo, een open source-software voor de statistische analyse van gebruikerstoegang. Matomo gebruikt zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van dit aanbod wordt opgeslagen op de server van de aanbieder in Duitsland. Het IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd na verwerking en voordat het wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen de installatie van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; de aanbieder wijst gebruikers er echter op dat ze in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunnen gebruiken.

Gegevens van de paginaoproepen

Bij het opvragen van individuele pagina's en hun aanbiedingen worden gegevens over dit proces anoniem in een logbestand opgeslagen. De opslag wordt alleen gebruikt voor interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. In detail wordt bij elke opvraging het volgende gegevensrecord opgeslagen:

  • foutmeldingen
  • naam van het opgeroepen bestand
  • datum en tijd van de oproep
  • hoeveelheid overgedragen gegevens
  • beschrijving van het type gebruikte webbrowser
  • oproepend domein

Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Deze website gebruikt deze informatie uitsluitend om de website continu te verbeteren en bij te werken en zo de aantrekkelijkheid van de aanbiedingen te vergroten.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verzameld als gebruikers deze vrijwillig verstrekken, o.a. bij het registreren, door formulieren in te vullen of bij het bestellen van informatiemateriaal. IWAKI Europe GmbH gebruikt deze gegevens om vragen te beantwoorden en om de gebruiker in de toekomst te informeren over aanbiedingen en diensten van het bedrijf. Een overdracht aan derden gebeurt niet, noch voor commerciële, noch voor niet-commerciële doeleinden.

Samenwerking met contractverwerkers en derden

Als we in het kader van onze verwerking gegevens aan anderen personen en bedrijven (contractverwerkers of derde partijen) kenbaar maken, aan hen doorgeven of anderszins toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van wettelijke toestemming (bijv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, in overeenstemming met art. 6, par. 1 letter b AVG nodig is om het contract na te komen), als u toestemming hebt gegeven, als een wettelijke verplichting hierin voorziet of op de basis van onze legitieme belangen (bijv. bij gebruik van gemachtigde personen, webhosts, etc.). Als wij derden opdracht geven om gegevens te verwerken op basis van een zogen. „orderverwerkingscontract“, dan gebeurt dit op basis van art. 28 AVG.

Overdrachten naar derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (dwz buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking of overdracht van gegevens aan derden , gebeurt dit alleen om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of laten we de gegevens alleen in een derde land verwerken als aan de speciale vereisten van art. 44 ev AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijv. plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende bepaling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU (bijv. voor de VS via het „Privacy Shield“) of naleving van officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen ( zogenaamde „standaardcontractbepalingen“).

Toestemming

Door onze website te gebruiken en vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in ons online registratieformulier, stemt u in met het gebruik van de gegevens voor de gespecificeerde doeleinden. Een verdere verwerking van uw persoonsgegevens of doorgifte aan derden gebeurt niet zonder uw toestemming.

Rechten van de betrokkenen

U hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met art. 15 AVG. U hebt volgens art. 16 AVG het recht om te vragen om de vervollediging van de gegevens die op u betrekking hebben of om de correctie van de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. In overeenstemming met art. 17 AVG heeft u het recht om te eisen dat de relevante gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, in overeenstemming met art. 18 AVG, om een beperking van de verwerking van de gegevens te vragen. U hebt het recht om te vragen dat u de gegevens over u ontvangt die u ons hebt verstrekt in overeenstemming met art. 20 AVG en om te vragen dat deze worden doorgegeven aan andere verantwoordelijke partijen. In overeenstemming met art. 77 AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Recht op intrekking

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in overeenstemming met art. 7, par. 3, AVG met ingang in de toekomst.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met art. 21 AVG. Er kan met name bezwaar worden gemaakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden.

Veiligheid

IWAKI gebruikt up-to-date technische veiligheidsmaatregelen om de ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. Als er persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, wordt de informatie versleuteld verzonden.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u ons als site-exploitant stuurt, gebruikt deze website een SSL of TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van http: // naar https: // en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Cookies, besturingselementen en scripting

Bepaalde aanbiedingen en diensten op deze website maken gebruik van zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waardoor de website de gebruiker kan gidsen en deze automatisch kan herkennen bij een volgend bezoek. Alleen door het gebruik van cookies is het mogelijk om de diensten van deze website volledig te gebruiken. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen, stel dan uw internetbrowser zo in dat deze cookies van de harde schijf van uw computer verwijdert, alle cookies blokkeert of u waarschuwt voordat een cookie wordt opgeslagen.

Als u onze site verlaat via een link of door op een banneradvertentie te klikken en zo op sites van derden terechtkomt, kunnen cookies ook worden ingesteld door de geadresseerde van de doelsite waarop u hebt geklikt. Wij zijn wettelijk niet verantwoordelijk voor deze cookies. Voor het gebruik van dergelijke cookies en de informatie die erop is opgeslagen, kunt u hun gegevensbeschermingsverklaringen vergelijken.

Geldigheid

De geldigheid van de cookies is uitsluitend beperkt tot uw bezoek aan ons portaal. Wanneer u de browser afsluit, worden ze alleen automatisch verwijderd in overeenstemming met uw persoonlijke instellingen. Er is geen verband met persoonsgegevens. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt de opslag van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat deze u op de hoogte stelt zodra er cookies zijn geplaatst.

Correspondent

Als onderdeel van onze zakelijke activiteiten kunnen we u als correspondent aanspreken in de vorm van een directe benadering of een correspondentie-uitwisseling. Wij willen u erop wijzen dat uw directe contactgegevens (toestelnummer en e-mailadres) bij ons worden opgeslagen onder de gegevens van uw bedrijf. Als de contactpersoon in uw bedrijf verandert, laat het ons dan weten. We zullen dan uw directe contactgegevens verwijderen en deze vervangen door de nieuwe persoon. We gebruiken deze gegevens om vragen te beantwoorden en om u in de toekomst te informeren over aanbiedingen en diensten van het bedrijf.

Contact

Als we een vraag in tekstvorm ontvangen, laten we u graag weten of, en zo ja, welke persoonsgegevens we over u hebben opgeslagen. Gebruik de volgende contactgegevens voor deze informatie of om uw recht op intrekking uit te oefenen:

IWAKI EUROPE GmbH
Siemensring 115
47877 Willich
DUITSLAND
datenschutz@iwakieurope.de

Opslagperiode

De verzonden persoonsgegevens worden gedurende 10 jaar bewaard wanneer een contract wordt gesloten in overeenstemming met §§ 238, 257 IV HGB / § 147 II AO. De persoonsgegevens die via het contactformulier worden verzonden en die geen verdere opslag vereisen, worden na 3 maanden verwijderd.

IWAKI Europe GmbH - Disclaimer

Inhoud van het onlineaanbod

IWAKI Europe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen IWAKI Europe GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden bewezen dat er sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid door IWAKI EUROPE GmbH.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. IWAKI Europe GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten zonder voorafgaande kennisgeving.

Links naar andere websites

Het online-aanbod bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed erop of de exploitanten van andere websites de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.

Als aanbieder is IWAKI verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud in overeenstemming met de algemene wetten. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en eventuele "links" naar inhoud van andere aanbieders. IWAKI aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inhoud van derden die wordt aangeboden voor gebruik via links en speciaal is gemarkeerd en beschouwt de inhoud ervan niet als zijn eigen inhoud. De aanbieder van de website waarnaar verwezen wordt, is als enige aansprakelijk voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade als gevolg van het al dan niet gebruiken van de informatie. De redactie is alleen verantwoordelijk voor verwijzingen van derden als ze er positieve kennis van hebben, d.w.z. ook van enige illegale of criminele inhoud, en het technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik ervan te voorkomen.