Data beveiliging

Gebruikte terminologie

„Persoonsgegevens“ betekent alle informatie die op een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“) betrekking hebben; een natuurlijke persoon wordt als indentificeerbaar beschouwd als deze direct of indirect, met name door middel van toewijzing van een identificator als een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijv. cookie) of een of meerdere bijzondere kenmerken, die uitdrukking geven van de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon, geïdentificeerd kan worden.

„Verwerking“ is ieder met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd proces of een dergelijke procedure in verband met persoonsgegevens. De reikwijdte van deze term gaat ver en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens. Onder "verantwoordelijke" wordt verstaan de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere plaats, die alleen of samen met anderen over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens beslist.

Relevante rechtsgrondslagen

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG, informeren wij u over de juridische basis van onze gegevensverwerking. Wanneer de rechtsgrondslag in de privacyverklaring niet genoemd wordt, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, punt a en artikel 7 van de AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen, evenals de reactie op vragen, is artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, de rechtsgrondslag voor verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is artikel 6, lid 1, punt c van de AVG, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Wanneer zaken van levensbelang van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens nodig maken, dient artikel 6 lid 1 punt d van de AVG als rechtsgrondslag.

Analyseren toegang met gebruik van Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo, dit is een open source software voor de statistische analyse van de gebruikers. Matomo maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die worden opgeslagen op computers van gebruikers en worden gebruikt om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De informatie over het gebruik van deze site doormiddel van de cookie wordt opgeslagen op de server van de leverancier in Duitsland. Het IP-adres wordt geanonimiseerd onmiddellijk na de verwerking en voordat het wordt opgeslagen. Gebruikers kunnen voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd door het configureren van hun browser software, maar de leverancier adviseert gebruikers dat in dit geval zij niet in staat zijn om alle functies van deze website volledig te benutten.

Gegevens van de paginaweergaven

Bij het oproepen van afzonderlijke pagina's en hun aanbiedingen worden over dit proces gegevens geanonimiseerd in een logbestand opgeslagen. De opslag dient uitsluitend interne systeemgerelateerde en statistische doeleinden. In detail wordt over iedere weergave het volgende gegevensbestand opgeslagen:

  • foutmeldingen
  • naam van het opgevraagde bestand
  • datum en tijd van de afroep
  • hoeveelheid overgedragen data
  • beschrijving van het type gebruikte webbrowser
  • aanvragende domein.

Persoonsgegevens worden daarbij niet opgeslagen. Deze website gebruikt deze informatie uitsluitend om de website voortdurend te verbeteren, te actualiseren en dus de aantrekkingskracht van de aanbiedingen te verhogen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer gebruikers dit vrijwillig geven, bijv. bij het registreren, door het invullen van formulieren of door het bestellen van informatiemateriaal. Iwaki Europe GmbH gebruikt deze gegevens om vragen te beantwoorden en om gebruikers op de hoogte te houden van aanbiedingen en diensten van het bedrijf in de toekomst. Het wordt niet doorgegeven aan derden noch voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

Samenwerking met gegevensverwerkers en externe partijen

Wanneer wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en ondernemingen (verwerkers in opdracht of derden) bekendmaken, deze aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit alleen op grond van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer een verstrekking van de gegevens aan derden, als aan betalingsproviders, volgens artikel 6 lid 1 punt b van de AVG voor de vervulling van het contract vereist is), u toegestemd heeft, een wettelijke verplichting dit voorziet of vanwege onze legitieme belangen (bijv. bij het gebruik van vertegenwoordigers, webhosters, etc.). Wanneer wij derden de verwerking van gegevens op basis van een zgn. „orderverwerkingscontract“ laten uitvoeren, geschiedt dit op basis van artikel 28 van de AVG.

Overdrachten naar derde landen

Wanneer wij gegevens in een derde land, d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of van de Europese Economische Ruimte (EER), verwerken of dit in het kader van het gebruik van diensten van derden of openbaarmaking resp. overdracht van gegevens aan derden geschiedt, gebeurt dit alleen wanneer dit voor het vervullen van onze (pre-)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming of van wettelijke verplichting dan wel onze legitieme belangen geschiedt. Onder voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken wij of laten wij de gegevens alleen in een derde land verwerken wanneer de bijzondere voorwaarden van artikel 44 en verder van de AVG van toepassing zijn. D.w.z. de verwerking volgt bijv. op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een met de EU overeenkomstig gegevensbeschermingsniveau (bijv. voor de Verenigde Staten door de „Privacy Shield“) of inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde „standaard verdragsclausules“).

Toestemming

Door het gebruik van onze website en op vrijwillige basis invoeren van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via ons online registratie formulier, gaat u akkoord met de gegevens die worden gebruikt voor de beoogde doelen. Uw persoonlijke gegevens zullen niet verder worden verwerkt of doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.

Rechten van de betrokken personen

U heeft het recht om een bevestiging te verlangen of betreffende gegevens verwerkt zijn en op informatie over deze gegevens plus op meer informatie en een kopie de gegevens conform artikel 15 van de AVG. U heeft volgens artikel 16 van de AVG het recht, om de completering of de correctie van de u betreffende gegevens te verlangen. U heeft op grond van artikel 17 van de AVG het recht om te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd, resp. op basis van artikel 18 van de AVG een beperking van de verwerking van de gegevens te verlangen. U heeft het recht te eisen de u betreffende gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld op grond van het artikel 20 van de AVG, te ontvangen en de verstrekking daarvan aan andere verantwoordelijken te vorderen. U heeft verder volgens artikel 77 van de AVG het recht om een bezwaar aan te tekenen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om verleende toestemmingen volgens artikel 7 lid 3 van de AVG met werking voor de toekomst in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens op grond van artikel 21 van de AVG. Het bezwaar kan met name tegen de verwerking voor het doel van direct marketing worden gemaakt.

Veiligheid

IWAKI maakt gebruik van up-to-date technische veiligheidsmaatregelen om de gegevens tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden te beschermen. Wanneer persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt wordt de informatie overgedragen in gecodeerde vorm.

SSL- resp. TLS-codering

Deze website gebruikt uit veiligheidsoverwegingen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld aanvragen die u aan ons als websitebeheerder toezendt, een SSL-resp. TLS-codering. Een gecodeerde verbinding herkent u aan de adresbalk van de browser die van http:// in https:// verandert en aan het slot-symbool in uw browserbalk. Wanneer de SSL- resp. TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt, niet door derden meegelezen worden.

Cookies, sturingselementen en scripting

Bepaalde aanbiedingen resp. diensten van deze website gebruiken zogenaamde cookies, kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de website toestaan de gebruiker te verzorgen en bij het volgende bezoek automatisch weer te herkennen. Pas door de cookies wordt het mogelijk om de services van deze website in volle omvang te gebruiken. Wanneer u de opslag van cookies niet wenst, moet u uw internetbrowser zo instellen dat hij cookies van uw harde schijf wist, alle cookies blokkeert of u waarschuwt, voordat een cookie wordt opgeslagen.

Voor zover u via een link of het aanklikken van eventuele banneradvertenties onze pagina verlaat en zo op vreemde pagina's komt, kan het voorkomen dat ook door de geadresseerde van de aangeklikte doelwebsite cookies worden ingesteld. Voor deze cookies zijn wij rechtelijk niet verantwoordelijk. Zie voor het gebruik van dergelijke cookies en de daarop opgeslagen informatie hun privacyverklaringen.

Geldigheid

Cookies zijn enkel geldig voor uw bezoek aan onze portal. Wanneer u de browser sluit worden ze worden verwijderd in overeenstemming met uw persoonlijke instellingen. Er is geen link naar uw persoonlijke gegevens.

De meeste browsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt echter, het opslaan van cookies uitschakelen of uw browser zo instellen dat het u informeert als de cookies zijn ingesteld.

Correspondentiepartner

in het kader van onze zakelijke activiteiten kunnen wij u als correspondentiepartner aanspreken in de vorm van een rechtstreekse communicatie of correspondentie. Wij wijzen erop dat uw directe contactgegevens (extensie en e-mailadres) bij ons worden opgeslagen onder de gegevens van uw bedrijf. Informeer ons alstublieft wanneer de communicatiepartner in uw onderneming verandert. Wij zullen dan uw directe contactgegevens verwijderen en door de nieuwe persoon vervangen. Wij gebruiken deze gegevens om aanvragen te beantwoorden en u in de toekomst over aanbiedingen en services van de onderneming te informeren.

Contact

Als wij daartoe een schriftelijke aanvraag ontvangen, zullen wij u graag informeren, of en eventueel welke persoonsgegevens wij over uw persoon opgeslagen hebben. Gebruik voor deze inlichtingen resp. de uitoefening van uw herroepingsrecht alstublieft de volgende contactgegevens:

IWAKI EUROPE GmbH
Siemensring 115
D-47877 Willich
datenschutz@iwaki.de

Opslagperiode

De doorgegeven persoonlijke gegevens zullen bij afsluiting van een contract in overeenstemming met secties 238, 257 IV HGB / sectie 147 II AO 10 jaar worden bewaard. Via het contactformulier doorgegeven persoonlijke gegevens, waarvoor geen verdere opslag is vereist, zullen na 3 maanden worden verwijderd.

IWAKI Europe GmbH - Disclaimer

Inhoud van het online aanbod

Iwaki Europe GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de verstrekte informatie up-to-date, accuraat, compleet of van een bepaalde kwaliteit is. Aansprakelijkheid claims tegen IWAKI Europe GmbH met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie worden categorisch uitgesloten als er aantoonbaar geen kwade opzet of grove schuld is van Iwaki Europe GmbH.

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. Iwaki Europe GmbH behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om te veranderen, te wijzigen, delen van de site of de hele website te verwijderen zonder afzonderlijke meldingen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Links naar andere website

De website bevat links naar andere websites. We hebben geen invloed op de vraag of de exploitanten van andere websites voldoen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming.

IWAKI, de leverancier, is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud in overeenstemming met de algemene wetgeving. Bijvoorbeeld, links van andere leveranciers moeten afwijkend zijn deze huisstijl. IWAKI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe inhoud verstrekt voor gebruik via links en specifiek aangegeven en niet deze inhoud als zijn eigen vast te stellen. De aanbieder van de website is aansprakelijk voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en voor schade die voortvloeit uit het gebruik of het niet-gebruik van de informatie. De redactie is alleen verantwoordelijk voor externe informatie als ze positief bewust zijn, dat wil zeggen zelfs mogelijk illegale of criminele inhoud en het is technisch mogelijk en redelijk om te voorkomen dat het wordt gebruikt.